آموزشی

۳ نکته کلیدی واسه افرادی که هم می خوان خونه دار شن و هم بچه دار

برنامه ریزی واسه آینده سخته. نمی دونیم مقتضیات شغلی مون چه ایجاب می کنن یا چه زمانی ازدواج می کنیم. زمان بچه دار شدن مون رو هم نمی دونیم. این دست سوالا رو آشنایان و بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
آموزشی

۳ دلیلی که خوشبختی رو رقم می زنه 

روزی فیلسوفی آلمانی که به بدبینی مشهور بود، کتابی در مورد بررسی مسئله «خوشبختی» نوشت که شامل پیشنهادای بسیار حکیمانه ای واسه در پیش گرفتن یک زندگی سعادتمندانه بود. خیلی از نویسندگان، اونو پیش از بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل